Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Wunjo Uitgeverij op haar internetsite en op alle overeenkomsten die via haar internetsite tussen Wunjo Uitgeverij en Afnemer worden aangegaan tot het leveren van boeken of licenties (hierna: de overeenkomst). Door Afnemer gehanteerde algemene of andere voorwaarden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – worden door wunko Uitgeverij uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.

Artikel 2 Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Wunjo Uitgeverij: gevestigd in Scharnegoutum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden, nummer 55911218 . Internetsite: de plaats op het internet waar Wunjo Uitgeverij de mogelijkheid biedt om door middel van elektronische communicatie een bestelling bij haar te doen. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met Wunjo Uitgeverij via haar internetsite een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meer producten.

Artikel 3 Prijzen

3.1. Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de internetsite vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door Wunjo Uitgeverij of haar toeleveranciers op andere wijze dan op de internetsite zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, binden Wunjo Uitgeverij niet voor producten die via de internetsite worden besteld, tenzij dat tussen Wunjo Uitgeverij en Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders is afgesproken. 3.2. Alle door Wunjo Uitgeverij gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijzen zijn inclusief verzendkosten. 3.3. Wunjo Uitgeverij behoudt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetsite worden vermeld. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 4 Aanbieding, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

4.1. Alle aanbiedingen van Wunjo Uitgeverij zijn vrijblijvend. Een aanbod op de Internetsite kan door Wunjo Uitgeverij binnen twee werkdagen na ontvangst van een bestelling van Afnemer worden herroepen, in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt. 4.2. De overeenkomst komt tot stand door een bestelling van Afnemer via de internetsite en schriftelijke aanvaarding (per e-mail) van deze bestelling door Wunjo Uitgeverij. 4.3. Ter zake van gewisselde communicatie en gedane bestellingen, leveringen en betalingen worden de systemen en administratie van Wunjo Uitgeverij geacht een juiste weergave hiervan te bevatten, behoudens bewijs van het tegendeel door Afnemer. 4.4 Afnemer kan binnen 7 werkdagen na levering van het product dit retourneren aan Wunjo Uitgeverij. Het volledige bedrag zal door Wunjo Uitgeverij worden terugbetaald. De verzendkosten voor het terugsturen zijn volledig voor de Afnemer. Wunjo Uitgeverij zal binnen 30 dagen het volledige bedrag aan afnemer terugbetalen. Deze regel geldt niet voor zeer specifieke in opdracht van Afnemer bestelde goederen, of indien er een andere afleveringstermijn is overeengekomen.. 4.5 Indien de in opdracht van Afnemer door Wunjo Uitgeverij te leveren goederen niet binnen 30 dagen kunnen worden geleverd is Afnemer gerechtigd zonder enige voorwaarden deze te annuleren.

Artikel 5 Levering

5.1. Bestelde producten worden aan Afnemer geleverd door aflevering, in casu: bezorging van de goederen aan het daartoe door Afnemer opgegeven adres dan wel, indien de goederen daar niet in ontvangst genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden, achterlating aan dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe geadresseerde in het bezit van de goederen kan komen. De goederen zijn voor risico van Afnemer vanaf het moment van aflevering. 5.2. Wunjo Uitgeverij kan de boeken zelf leveren of laten leveren door het Centraal Boekhuis. Alle aanverwante producten worden door Wunjo Uitgeverij zelf geleverd. De standaardtermijn van aflevering is 24 uur. Dat betekent dat wanneer op een werkdag voor 17.00 uur besteld wordt, de levering de volgende dag plaatsvindt. Deze termijn, alsmede enige andere op de internetsite genoemde termijn voor een prestatie van Wunjo Uitgeverij, is uitdrukkelijk indicatief en geen fatale termijn. 5.3. Wunjo Uitgeverij is gerechtigd nakoming van enige verplichtingen jegens Afnemer op te schorten zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Wunjo Uitgeverij, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

Artikel 6 Betaling

6.1. Facturering geschiedt door Wunjo Uitgeverij in beginsel gelijktijdig met de bestelling van de bestelde goederen. 6.2. Betaling door Afnemer geschiedt door Wunjo Uitgeverij in beginsel gelijktijdig met de bestelling van de bestelde goederen door middel van iDEAL of gelijksoortige betalingsmogelijkheden.

Artikel 7 Reclames en klachten; retourzendingen

7.1. Afnemer dient klachten over de geleverde producten binnen één week na aflevering schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan Wunjo Uitgeverij mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Wunjo Uitgeverij ter zake van gebreken in geleverde producten en/of diensten. 7.2. Indien aan Afnemer een niet besteld of een beschadigd product is afgeleverd, is Afnemer gerechtigd een product aan Wunjo Uitgeverij retour te zenden. Afnemer is verplicht retour te zenden producten in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij een retourzending schriftelijk de reden daarvan mee te delen. Na ontvangst van de retour gezonden producten zal Wunjo Uitgeverij, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog het door Afnemer bestelde product respectievelijk een onbeschadigd product leveren. 7.3. Indien Afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen 8 dagen na aflevering te retourneren aan Wunjo Uitgeverij. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde product onbeschadigd is. De kosten voor de retourzendingen zijn geheel voor rekening van de Afnemer.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1. De totale aansprakelijkheid van Wunjo Uitgeverij wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (exclusief BTW). 8.2. Aansprakelijkheid van Wunjo Uitgeverij voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 8.2. is uitgesloten.

Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst

Wunjo Uitgeverij heeft het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien: • Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting; • Aan Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard; • Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wunjo Uitgeverij ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

Wunjo Uitgeverij behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde (roerende) zaken voor totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Wunjo Uitgeverij uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van boeken of andere producten, verplichtingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van Wunjo Uitgeverij) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wunjo Uitgeverij enig door Wunjo Uitgeverij aan Afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld boek of elektronisch product, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 12 Overmacht

Onder overmacht voor Wunjo Uitgeverij wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van Wunjo Uitgeverij noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door Afnemer besteld product tijdelijk bij Wunjo Uitgeverij of haar toeleverancier niet meer voorradig is.

Artikel 13 Toepasselijkheid recht en geschillen

13.1 Op elke door Wunjo Uitgeverij met Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die behoren bij de door Wunjo Uitgeverij met de Afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Pin It on Pinterest